Договір-оферта

Дата редакції: 22 травня 2020 року

Ця пропозиція є публічною офертою (іменована надалі «Договір») Фізична Особа Віталі Бродетскі (іменований надалі «Виконавець») і адресовано будь-якій особі, зацікавленій в отриманні послуг, що надаються за допомогою web-сайту www.appointer.com.ua

Безумовним прийняттям умов цього Договору вважається реєстрація на web-сайті www.appointer.com.ua. Ухвалення цього Договору на інших умовах, відмінних від тих, що вказані в цьому Договорі, або прийняття під умовою, не допускається.

Особа, що пройшла процедуру реєстрації на web-сайті www.appointer.com.ua іменується в подальшому «Користувач», а Виконавець і Користувач разом іменуються «Сторони».

1. Терміни і поняття

1.1. Наведені нижче поняття і терміни, зазначені в цьому пункті, використовуються в тексті цього Договору в такому значенні:

1.1.1. Web-сайт – сукупність електронних документів (файлів) приватної особи або організації в комп’ютерній мережі, об’єднаних під однією адресою (доменним ім’ям або IP-адресою);

1.1.2. Клієнт – особа, яка виявила бажання в отриманні дзвінка від Користувача;

1.1.3. Особистий кабінет – персональна частина Сервісу, недоступна для загального огляду, доступ до якої здійснюється Користувачем шляхом введення особистих ідентифікаційних даних;

1.1.4. Сервіс – сукупність програмних кодів web-сайту www.appointer.com.ua, скриптів, що встановлюються на web-сайти користувачів, а також інших програмних засобів, призначених для здійснення автоматизованої організації зворотного дзвінка Користувача його Клієнту, ведення обліку та білінгу спожитих послуг, забезпечення збереження даних Користувача.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець надає Користувачеві послуги доступу до Сервісу, а Користувач приймає і оплачує надані послуги на умовах цього Договору.

2.2. Конкретний перелік послуг, що надаються Виконавцем з використанням Сервісу, визначається тарифним планом обраним Користувачем.

3. Порядок надання та приймання послуг

3.1. Виконавцем надаються послуги в форматі «ЯК Є». Технічні перебої і тимчасові припинення надання послуг (в т.ч. пов’язані з проведенням технологічних і профілактичних робіт на сервісі) не є підставою для пред’явлення до Виконавця будь-яких моральних, матеріальних, майнових чи інших претензій.

3.2. З метою організації розрахунків та приймання наданих послуг за цим Договором звітним періодом визнається термін, на який купується абонемент на використання продукту.

3.3. Протягом 3 робочих днів після закінчення відповідного звітного періоду Користувач за допомогою Особистого кабінету ознайомлюється і стверджує дані обліку (білінгу) обсягу і вартості наданих послуг або направляє Виконавцеві мотивовані заперечення проти затвердження зазначених даних.

3.4. При неотриманні Виконавцем мотивованих заперечень проти затвердження даних обліку (білінгу) обсягу і вартості наданих послуг в термін, визначений пунктом 3.3. цього Договору, відповідні послуги вважаються наданими в термін і з належною якістю.

4. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг по використанню Сервісу визначається тарифним планом обраним Користувачем і опублікованому на web-сайті www.appointer.com.ua

4.2. Виконавець має право в будь-який час змінювати ціну послуг шляхом опублікування нових цін на web-сайті www.appointer.com.ua

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Особа, що пройшла процедуру реєстрації на сервісі, підтверджує свою дієздатність за законодавством країни своєї резиденції. Всі наслідки невиконання цієї умови покладаються на самого Користувача.

5.2. Користувач зобов’язується не вживати дій, спрямованих на порушення роботи Сервісу.

5.3. Користувач зобов’язується не використовувати Сервіс для продажу (поширення) товарів (виконання робіт, надання послуг, поширення інформації та інших дій) якщо такі дії суперечать законодавству України та (або) країни резиденції Користувача.

5.4. Користувач визнає, що Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, будь-яким чином має відношення до використання або неможливості використання Сервісу.

5.5. У разі використання Користувачем Сервісу з порушеннями умов цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

6. Термін дії договору, порядок зміни і розірвання

6.1. Договір набирає чинності з дня його прийому Користувачем і діє до виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

6.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд і без попереднього узгодження з Користувачем вносити зміни до цього Договору. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на web-сайті www.appointer.com.ua

6.3. Використання послуг, передбачених цим Договором, після будь-яких змін цього Договору означає беззастережну згоду з такими змінами і (або) доповненнями.

7. Обставини непереборної сили (Форс-мажор)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо такі були наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору.

7.2. Під обставинами непереборної сили розуміються військові дії будь-якого характеру, блокади, страйки; пожежі, повені, землетруси, цунамі та інші стихійні лиха; дії органів державної влади та інші аналогічні фактори здатні вплинути на виконання сторонами зобов’язань за цим Договором.

8. Інші умови

8.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.2. У разі виникнення суперечок за умовами цього Договору Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

8.3. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони підлягають розгляду в Арбітражному суді м Дніпро (Україна).

8.4. У разі, якщо одне або більше положень цього Договору є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, і Договір повинен тлумачитись таким чином, як якщо б він не містив такого недійсного положення.

9. Реквізити Виконавця

Физична Особа Віталі Бродетскі
49000, м. Дніпро, вул.Титова, буд.2, кв.47
Ідентифікаційний код 2965923975

Русская версия

аппоинтер программа для салонов красоты
Отримати безкоштовний доступ до Аппоінтеру на 14 днів


Запись на приём в Аппоинтере

Проиграть видео

Онлайн-запись в Аппоинтере

Проиграть видео

Управление клиентами в Аппоинтере

Проиграть видео

Расчёт зарплат в Аппоинтере

Проиграть видео
аппоинтер программа для салонов красоты
Получить бесплатный доступ к Аппоинтеру на 14 дней